Regulamin serwisu

Regulamin korzystania ze strony InstrumentalPro.pl

§ 1

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Instrumental Pro, pod adresem internetowym www.instrumentalpro.pl, oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży plików z klientami, za pośrednictwem sklepu.

Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2

1.    Sklep internetowy działający pod adresem www.instrumentalpro.pl jest własnością firmy "VIDEOMUSIC PRO", z siedzibą w Opolu, ulica Waryńskiego 27/12, 45-047 Opole, posiadający numer NIP 7541423997, zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Firma działa na postawie licencji zawartej w Warszawie z Organizacją Zbiorowego Zarządzania – ZAiKS.

2.    Dane Sklepu:
Rachunek bankowy: mBank S.A. 26 1140 2004 0000 3202 7709 1161

Dane korespondencyjne Sklepu:
VIDEOMUSIC PRO
Waryńskiego 27/12
45-047 Opole
e-mail: sklep@instrumentalpro.pl,
telefon kontaktowy: +48 787176412

§ 3

Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej:
„Klient” – oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną lub prawną dokonującą zakupów
w Sklepie,
„Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego „InstrumentalPro” będącego własnością Sprzedawcy;
„Sprzedawca” – firma "VIDEOMUSIC PRO", z siedzibą w Opolu, ulica Waryńskiego 27/12, 45-047 Opole, posiadająca numer NIP 8281372222.
„Sklep” – oznacza sklep internetowy „Instrumental Pro” będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.instrumentalpro.pl prowadzący sprzedaż plików muzycznych na rzecz Klientów.
"Konto Klienta" – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień, możliwość ponownego pobierania utworów, możliwość tańszych zakupów przy pomocy punktów oraz możliwość korzystania ze zniżek w okresach trwania promocji. "Przelew bankowy" - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; "Szybki przelew lub płatność kartą (credit card)" - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on - line, za pośrednictwem systemu CTM Mobiltek.
"Plik" - (podkład muzyczny) plik audio w formacie mp3, video wmv.

§ 4

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż plików muzycznych za pośrednictwem sieci Internet.
Informacje na temat plików Sklep zamieszcza na stronie www.instrumentalpro.pl
Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z danymi (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) oraz dokonanie płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Ilość i rodzaj plików oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

§ 5

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.instrumentalpro.pl
są przetwarzane przez Sprzedawcę ("VIDEOMUSIC PRO", z siedzibą w Opolu, ulica Waryńskiego 27/12, 45-047 Opole) jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204).

2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- w realizacji umowy,
- w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.

3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania
może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

5. Klient nie może wskazywać w swoim koncie danych osobowych osób trzecich w przypadku, gdy Klient nie uzyskał na to odpowiedniego zezwolenia lub zgody, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca może uzależnić świadczenie swoich usług od przedłożenia kopii dokumentów zawierających ww. zezwolenia lub zgody, jak również odmówić świadczenia usług w przypadku, gdy dokumenty te budzą jego wątpliwości.

§ 6

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.instrumentalpro.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Cena prezentowana przy danym pliku jest wiążąca w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych w cenniku Sklepu, co nie może wpływać na już złożone zamówienia.

3. Cennik produktów zawartych na stronie internetowej określa przedział cenowy utworów w formatach Mp3, wmw video.


§ 7

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę http://instrumentalpro.pl
Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

2. Sklep internetowy www.instrumentalpro.pl umożliwia Klientom:
- składanie zamówień (ofert zakupu) plików dostępnych w sklepie internetowym www.instrumentalpro.pl.
- uzyskanie informacji o plikach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

3. Rejestracja konta i zakup przez Klienta są możliwe jedynie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji. Klient może dokonywać zakupów w sklepie zarówno po zarejestrowaniu jak i bez rejestracji.

4. Utworzenie konta w sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny umieszczony pod adresem http://instrumentalpro/rejestracja.

6. Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „dodaj do koszyka” przy wybranym pliku. Klient, po ostatecznym wyborze plików, które zamierza nabyć, klika przycisk „idź do koszyka”. Następnie Klient jest proszony o podanie adresu e-mail, imienia
i nazwiska, numeru telefonu oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Klient klika przycisk „zamawiam i płacę”.

7. Przez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę” Klient składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających
z Regulaminu. Zamówienie jest uznawane za ważną i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Klienta tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta
i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, poprzez kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę”, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedającego.

8. Klient przed zakupem plików ma możliwość odsłuchania 15 sekundowego fragmentu każdego pliku.

9. Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał wersję demo zamawianych utworów i nie ma zastrzeżeń, co do jakości i formy utworów będących przedmiotem zakupu, jak i do aranżacji i brzmienia pliku.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości oraz w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailowo.

11. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się dokonanie płatności przez Klienta:
płatność on-line, płatność sms, tradycyjny przelew bankowy.

§ 8

1. Sprzedawca ma prawo do przerw lub zakłóceń w działalności sklepu internetowego www.instrumentalpro.pl jeżeli jest to spowodowane:
- koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania.
- przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter oferowanych do sprzedaży plików muzycznych

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych klientów spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy a także za wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) loginu (identyfikatora) Klienta lub hasła umożliwiającego Klientowi korzystanie ze strony internetowej www.instrumental.pro

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Klienta.

UWAGA! Jakakolwiek odsprzedaż, wymiana, udostępnianie lub inna forma rozpowszechniania produkcji INSTRUMENTAL PRO jest ZABRONIONA! Tego typu postępowanie będzie traktowane jako działanie na szkodę Producenta i będzie zgłaszane organom ścigania.

§ 9

1. Standardowy czas realizacji zamówienia zależy od formy płatności i czasu w jakim dotrze wpłata na konto bankowe:

   - przelewy ON-LINE realizowane są automatycznie za pośrednictwem systemu płatności CTM Mobiltek.
   - SMS Premium jest realizowana automatycznie.
Link do reg.usług SMS https://smartpay.pl/regulamin-klientaKoszt wysłania SMS - wynosi 20,91 zł we wszystkich sieciach telefonii komórkowej.
   - tradycyjny przelew realizowany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
   - opłata na poczcie - do 5 dni roboczych.

§ 10

1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku otrzymania utworów niezgodnych z tymi, które zaznaczył w zamówieniu. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
•    Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
•    nazwę Konta, którego reklamacja dotyczy,
•    przedmiot reklamacji,
•    okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Użytkownik może kierować reklamacje na adres e-mail podany na stronie www.instrumentalpro.pl Reklamacje i uwagi sprzeczne z regulaminem nie będą rozpatrywane
jako typ reklamacji.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.

4. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 14 dni od daty zakupu pliku, po upływie terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

Reklamacje można składać pod https://smartpay.pl/complaint

§ 11

1. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem podlega prawu polskiemu.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i nie będzie w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca stosować będzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.

3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili złożenia przez niego zamówienia w Sklepie.

4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub część postanowienia jest lub stanie się bezskuteczna, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień i nie ma wpływu na ważność zawartej umowy sprzedaży. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia.

5. Klient może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Klienta albo Sprzedawcy. Sprzedawca może wytoczyć powództwo przeciwko Klientowi tylko przed sądem powszechnym właściwym rzeczowo i miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Klienta.

6. Sprzedawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie, przy czym zmiany te nie mogą pogarszać sytuacji (praw) Klienta, którego złożone zamówienie jest w toku, a zostało złożone w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem https://www.instrumentalpro.pl/regulamin-serwisu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Klientami.

8. Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem https://www.instrumentalpro.pl/regulamin-serwisu

Szukaj według artystów:
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z
Szukaj według piosenek:
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z
Zaproponuj podkład:
Prześlij propozycję
+48 788 89 41 89
sklep@instrumentalpro.pl

Copyright © 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.